{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมโคเนื้อเข้าร่วมงานมหกรรมโคเนื้อที่จังหวัดขอนแก่น
Australian beef cattle industry delegation attended the Isaan Beef Expo in Khon Kaen Province, Thailand.

เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และนาย Andrew Park กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำนครบริสเบนนำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโคเนื้อจากออสเตรเลีย ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและอาหาร รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (DAFWA) ผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์/อาหารสัตว์จากมหาวิทยาลัย Murdoch ผู้ประกอบการด้านการส่งออกโคเนื้อมีชีวิต เกษตรกรโคเนื้อ ผู้ประกอบการโรงงาน/อุปกรณ์ฆ่าสัตว์ และประธานสมาคมโคพันธุ์บราห์มันออสเตรเลีย เข้าร่วมงานมหกรรมโคเนื้อ ปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสมาคมโคเนื้ออีสานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อในพื้นที่ภาคอีสาน และเป็นเวทีเพื่อให้เกษตรกร/สมาชิกสมาคมฯ/ตัวแทนสหกรณ์/ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ และสร้างภาคีเครือข่ายโคเนื้อในภูมิภาค

ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้พบหารือกับนายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย และได้เข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร นอกจากนี้ คณะจากออสเตรเลียได้จัดการบรรยายในหัวข้อ 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมโคเนื้อในออสเตรเลีย 2. อาหารและการให้อาหารโคขุนในออสเตรเลีย 3. ระบบการผลิตโคเนื้อในออสเตรเลีย 4. ระบบการส่งออกโคมีชีวิตจากออสเตรเลีย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานดังกล่าว และร่วมในเวทีเสวนาเรื่อง “รอบรู้เรื่องโคเนื้ออีสาน โคเนื้ออาเซียน โคเนื้อออสเตรเลีย: พันธมิตรจับคู่ธุรกิจแบบไหน” ซึ่งมีสมาชิกสมาคมฯ กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังประมาณ 400 คน และสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและออสเตรเลีย

คณะฯ ได้ลงพื้นที่ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอชุมแพ เพื่อเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อและพบปะกับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ และกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สร้างความดีใจให้กับกลุ่มเกษตกรและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้หารือกับคณะฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ตัวอย่างที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งยังมีจำนวนไม่เพียงพอในประเทศไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ/นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย Murdoch

การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้านโคเนื้อจากออสเตรเลียและไทย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยให้ครบวงจรและยั่งยืน

During 27-30 June 2017, Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, Mrs. Krissana Sukhumparnich, Minister Counsellor, Office of Agricultural Affairs and Mr. Andrew Park, Honorary Consul-General of Thailand to Queensland, led a delegation from Australia consisting of officials from Department of Agriculture and Food Western Australia (DAFWA), Grains specialist from Murdoch University, Live exporters, Abattoir specialists and the CEO of the Australian Brahman Association to attend the Isaan Beef Expo 2017 in the city of Khon Kaen in Northeastern Thailand. The Expo was organized jointly by the Isaan Beef Cattle Association and the Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, Khon Kaen Office. The objective of the Expo was to bring together public and private agencies from the whole supply chain of the beef cattle industry from Thailand and Australia to discuss potential collaborations, create valuable networks and exchange business details and know-how.

The delegation had a meeting with Director General and Deputy Director General of the Department of Livestock Development, discussing key issues regarding the beef cattle development in Thailand and how Australia could play a crucial role in achieving mutual benefits. The delegation also had a meeting with the Governor of Khon Kaen and officials from related local agencies. It was an opportunity for the Governor to inform the delegation why Khon Kaen is best suited to become the center of the Thai beef cattle industry in
the region.

The DAFWA officials delivered 4 presentations at the Expo, namely 1.  Australian Beef Industry “Experience and Opportunities with breeding cattle” 2. Cattle nutrition and feedlot rations 3. Australian Cattle Production Systems - “How cattle are managed in Australia” and 4. Australian Live Export: “Processes, systems and logistics”. The Ambassador also delivered the opening remarks and was a panelist for the panel discussion on “Isaan, ASEAN, Australian Beef Cattle Industry: How to best match up and create a recipe for success”. The seminar and panel discussion were very well received. Over 400 people from the industry attended and participated. There was a business matching session afterwards which brought the people in the industry closer together.

During the trip, the delegation also had site visits to two local cattle farms and met with cattle farmers who were very enthusiastic to meet and exchanged ideas with the delegation. Representatives from the Khon Kaen University also discussed in details about building a model abattoir with the abattoir specialist, as well as looking for ways to create an exchange program with Murdoch University in various areas.

The trip was overwhelmingly successful, creating a valuable connection and network between the people in the supply chain of the beef cattle industry from both countries for mutual benefits. The event will undoubtedly lead to the sustainable development of the Thai beef cattle industry and Australia would have played a crucial role in the success.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps