• แบบสำรวจผลกระทบของ COVID-19 ต่อคนไทยในออสเตรเลีย

  • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  • “ มนุษย์ต่างวัย” สนทนากับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทรที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

  • Travel advisory to passengers planning to enter Thailand

Announcement

View All