• ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

  • ช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (อินเทอร์เน็ต / อีเมล / ไปรษณีย์ / โทรสาร / ด้วยตนเอง)

  • ASEAN Committee in Canberra met with Senator the Hon Simon Birmingham

  • การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต