Royal Thai Consulate General Sydney


Economic InformationThailand Economic Factsheet
Economic Analysis

 

OPENING HOURS


Hour of Business:
Monday - Friday
09.00-12.30, 13.30-17.00
Visa Section:
Monday - Friday
09.30-12.30 only
Consular Section:
Monday - Friday
09.30-12.30, 13.30-16.00

 

Official Holidays 2015
วันหยุดราชการประจำปี 2558

 

Events

 


 


Announcement

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2558

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครเพิร์ท  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเพิร์ท เลขที่ 28-42 Ground Floor, Ventnor Avenue, West Perth WA 6872 โดยสามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ในวันจันทร์-พฤหัสบดีระหว่างเวลา
9.30 – 14.00 น. ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9226 2288 หรือทางอีเมล์: thaiconsulateperth@hotmail.com ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับคำร้อง
ได้ประมาณ 300 ราย หรือ 50 รายต่อวัน

The Royal Thai Embassy in Canberra announces that the mobile consular and E-passport services will be held at Thai Honorary Consulate Perth, Australia, 28-42 Ground Floor, Ventnor Avenue, West Perth WA 6872 on 20-25 April 2015 between 09.00 a.m. to 05.30 p.m. The appointment can be arranged from today until 12 March 2015 by calling 08 9226 2288, Monday to Thursday from 9.30 a.m. to 02.00 p.m. or e-mail: thaiconsulateperth@hotmail.com

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

โครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 3”

สำนักราชเลขาธิการเปิดรับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ (อายุระหว่าง 18 - 23 ปี)เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จ. สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน
ได้เรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ ผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มี
ความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขของประชาชนที่ได้รับจาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ
โครงการเยาวชนจิตอาสาฯ รุ่นที่ 3 จะมีเยาวชนไทยจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าร่วม รวม 40 คน โดยกำหนดจำนวนสำหรับเยาวชนจากต่างประเทศ
ที่เข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาไทย ประมาณ 10 คน

เยาวชนไทยในออสเตรเลียที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.ohm.go.th และ www.facebook.com/โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้อง
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น เลขที่ 301, 566 St. Kilda Road, Melbourne สามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30 -14.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์
03 9533 9100 หรือทางอีเมล์: inbox@thaiconsulatemelbourne.com สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถรับคำร้องได้ประมาณ 250 คน หรือประมาณ 50 รายต่อวัน

The Royal Thai Embassy in Canberra announces that the mobile consular and E-passport services will be held at Royal Thai Honorary Consulate-General Melbourne at Suite 301, 566 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, from 9 to 13 February 2015 at 09.00 a.m.  – 05.30 p.m. The appointment can be arranged by calling
03 9533 9100 from today until 31 January 2015, Monday – Friday at 09.30 a.m. – 02.00 p.m. or by e-mail: inbox@thaiconsulatemelbourne.com

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

ขอประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการศูนย์กลางการ
ศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง มหาวัทยาลัยสงขลานครินทร์
สอบถามเพิ่มเติม E-mail: panattha.h@psu.ac.th

GRADUATE SCHOLARSHIP: THAILAND'S EDUCATION HUB (TEH-AC)

[::รายละเอียดเพิ่มเติม/More information::]

ATYAP Charity Dinner (:: Pamplet :: Invitation Card ::)

Notice:The Royal Thai Embassy wishes to inform that the tourist visa fee exemption for the holders of Chinese Passports and Chinese Taipei Passports will expire on 8 November 2014. Starting from 9 November 2014, those who wish to apply for "Tourist Visa" at the Royal Thai Embassies/Consulate-Generals worlwide are required to pay for the visa fee as normal.

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) จะจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558 (The 9th SUBCON Thailand 2015) ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2558 เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคและจาก
ต่างประเทศทั่วโลก และการจับคู่ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สำหรับ ผู้ซื้อชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วมสามารถกรอก buyer reply form (the buyer reply form และกำหนดการ คลิ๊กที่นี่) และส่งไปที่
Ms. Ratchaneekorn at ratchaneekorn@boi.go.th or Mr. Watcharasan at watcharasan@boi.go.th or Ms. Keeratinun at keeratinun.s@boi.go.th or sourcing@boi.go.th or Fax. +662 553 8325 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมของงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตครั้งที่ 9 สามารถดูได้ที่ www.subconthailand.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thailand Board of Investment will organise the 9th SUBCON THAILAND 2015 from May 13th to 16th 2015 in Bangkok which provides buyers with the opportunity to view a wide range of local manufacturers of parts and components, while local subcontracts can also show off their manufacturing capabilities and get into new and lucrative markets. The exhibition also provides a chance for business matching and site visits.
For people who are interested to participate, especially overseas buyers,  please fill the buyer reply form (the buyer reply form and programme click here) and submit to Ms. Ratchaneekorn at ratchaneekorn@boi.go.th or Mr. Watcharasan at watcharasan@boi.go.th or Ms. Keeratinun at keeratinun.s@boi.go.th or sourcing@boi.go.th or Fax. +662 553 8325 within 31 March 2015.
More information about the 9th SUBCON THAILAND 2015, please visit the website www.subconthailand.com

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน  2557 เวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน เลขที่ 87 Annerley Road, South Brisbane, QLD 4102 สามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 07 3846 7771 หรือทางอีเมล์ : admin@thaiconsulate.org ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับคำร้องได้ประมาณ 45 รายต่อวัน

The Royal Thai Embassy in Canberra announces that the mobile consular and E-passport services will be held at Royal Thai Honorary Consulate-General, Brisbane, 87 Annerley Road, South Brisbane, QLD 4102, on 17-20 November 2014 between 09.00 a.m. to 05.30 p.m. The appointment can be arranged by calling
07 3846 7771 or email: admin@thaiconsulate.org, Monday to Friday from 09.30 a.m. to 02.00 p.m. The mobile consular service will be able to proceed approximately 45 passports per day.

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

คณะสงฆ์ในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญชวน
พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 เพื่อสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดญาณประทีป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
บริษัทมาลัยทราเวลได้จัดแพ็คเกจ 4 วัน 3 คืนในราคาเริ่มต้น AUD 890 ผู้ที่สนใจสามารถจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่
โทร. 02 9211 9162  มือถือ 0421 244 200 
อีเมล์ info@malaitravel.mygbiz.com

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทำบุญได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะกิจของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
Account: Royal Thai Embassy Contingency Fund
Bank: NAB Bank
BSB number: 082-980
Account number: 14-417-0033

The Dhammayut Order in New Zealand and Australia together with the Royal Thai Embassy in Wellington and in Canberra would like to invite all Buddhists and friends of Buddhists to attend the sermon of the Lord Buddha’s last incarnation at Yarnprateep Temple in Auckland, New Zealand, during 28th November – 1st of December 2014.
Programs and donation details in Thai are enclosed herewith for your consideration and for public announcement. Please kindly forward this e-mail to your members and print out the program to be posted on your information board.
Donation will be used towards building the ubosot, part of the Yarnprateep Temple, in the honour of His Majesty King Bhumibol.

Malai Travel offers a 4 day 3 nights tour package starting at AUD 890.
Phone: 02 9211 9162  Mobile: 0421 244 200
E-mail: info@malaitravel.mygbiz.com

Donation can be made directly to
Account: Royal Thai Embassy Contingency Fund
Bank: NAB Bank
BSB number: 082-980
Account number: 14-417-0033

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม 1 :: รายละเอียดเพิ่มเติม 2::]

Press Release 9 current situation in Thailand

เปิดตัวโครงการกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันภัย ในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกรมธรรม์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandtravelshield
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีวงเงินประกันสูงสุดหนึ่งล้านบาทสำหรับแพ็คเกจมูลค่า 650 บาท และสองล้านบาทสำหรับแพ็คเกจมูลค่า 1,100 บาท โดยมีระยะเวลา
ครอบคลุมตั้งแต่ 60 วันถึง 1 ปี ทั้งนี้การจ่ายเบี้ยประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละแพ็คเกจ

Thailand launches online tourist insurance coverage scheme, “Thailand Travel Shield” which will be set up by the Tourism Authority of Thailand (TAT) in cooperation with four reputed Thai insurance companies. Visitors will be able to buy insurance coverage online from 25 July 2014 at www.tourismthailand.org/thailandtravelshield
These travel insurance policies provide instant coverage up to the value of 1,000,000 Baht for the packages starting at 650 Baht (approximately 22 AUD), and up to the value of 2,000,000 Baht for the packages starting at 1,100 Baht (approximately 37 AUD). The period of coverage ranges up to 60 days, but it can also cover visitors making annual trips to Thailand.

ข่าวสารนิเทศ ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สำหรับชุมชนไทย

[::More information ::]

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

[::More information ::]

Notice: The Royal Thai Embassy wish to inform that the holders of Chinese Passports and Chinese Taipei Passport who apply for “Tourist Visa” at the Royal Thai Embassies/Consulate-Generals worldwide, including those who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints of Thailand, will be exempted from tourist visa fee from 9 August 2014 to 8 November 2014.  This visa exemption is not extended to other types of visas, i.e. Transit Visa and Non-Immigrant Visa.

ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2014 ที่นครดาร์วิน

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอนำส่งข่าวสารนิเทศ ฉบับวันที่ 24 กค. 2557  เรื่องข้อมูลเพื่อชุมชนไทยตามรัฐและเมืองต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย 
ได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยและสถานะความ
สัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียในปัจจุบัน
ดังแนบพร้อมนี้  [:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

More Announcement ...


Activities

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 10.30 น. นายจิระชัย  ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย (แคนเบอร์รา)ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ
มีหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ ในกรุงแคนเบอร์ราพร้อมด้วยข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทีมประเทศไทยประจำประเทศออสเตรเลีย (แคนเบอร์ราและซิดนีย์) ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ต่อมาเวลา 13.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำ
ประเทศออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2558 มีนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ  ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ  เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมฯ เอกอัครราชทูตฯ มอบนโยบายการทำงานในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และเน้นการทำงานเป็นทีมและบูรณาการร่วมกัน ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
ในทุกมิติ รวมถึงแผนงานและกิจกรรมในปี 2558

On 4 March 2015 at 10.30 a.m., H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, chaired a Meeting of Team Thailand in Canberra at the Royal Thai Embassy. The Ambassador then hosted a luncheon for Team Thailand in Australia (Canberra and Sydney) at the Residence followed by a Meeting of Team Thailand in Australia attended by
Mr. Teerathep Promvongsanon, Consul-General  of Thailand in Sydney , Heads of Team Thailand in Canberra and Sydney, and officials from the Royal Thai Embassy and
the Royal Thai Consulate.

The Ambassador, on the occasion of assuming his duty, shared his policy directions which emphasized on teamwork and integration. The Meetings exchanged views on how to strengthen the relations between Thailand and Australia in all areas and also on work plans for 2015.

[ :: Photo :: ]

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2558  นายจิระชัย  ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตประจำกรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำประเทศออสเตรเลีย  และภริยาได้ร่วมงานพิธี
สวนสนาม  CDF PARADE 2015 ณ  โรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย  (Australian Defence Force Academy --ADFA) กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย  โดยมี พลอากาศเอก Mark Binskin ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลียเป็น
ประธานตรวจพลสวนสนาม   โดยในปีการศึกษา 2558นี้เป็นปีแรกที่นักเรียน
รวมเหล่าของแต่ละประเทศ แต่งเครื่องแบบทหารของประเทศตัวเองในพิธีสวนสนาม  ปัจจุบัน มีนักศึกษาทหารรวมเหล่าจาก 3 เหล่าทัพของไทยซึ่งได้รับคัดเลือกให้มา
ศึกษาต่อณ โรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย ในฐานะของตัวแทนของกองทัพไทย ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพออสเตรเลีย ซึ่งมีความสนิมสนมแน่นแฟ้นในปัจจุบัน รวม 9 นาย แยกเป็นทหารบก 3 นาย ทหารเรือ 3 นาย และทหารอากาศ 3 นาย  เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
โรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลียแล้ว นักศึกษาทหารเหล่านี้จะกลับไปรับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรและเป็นกำลังสำคัญในราชการของแต่ละเหล่าทัพต่อไป

On 28 February 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, and Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attaché and Assistant Defence Attaché, and spouse attended the “CDF PARADE 2015” at Australian Defence Force Academy (ADFA), Canberra.  The ceremony was presided over by Air Chief Marshal Mark Binskin, Chief of the Defense Force.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต
และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา เดินทางไปนมัสการพระราชสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และคณะสงฆ์วัดธัมมธโร เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และหารือถึงความร่วมมือระหว่าง
สถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดธัมมธโร ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย
ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพล สวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและออสเตรเลีย
คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์แก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะด้วย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตจิระชัยฯ และภริยา และคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในวัดธัมมธโร และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งล่าสุดมีการลงนามสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 คาดว่าการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของพระมหาธาตุเจดีย์จะแล้วเสร็จในเดือน
พฤศจิกายน 2558


On 26 February 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador, and spouse, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, and Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, met with Phra Rajsilaporn, Abbot, and monks of Dhammadharo Temple, Canberra, on the occasion of assuming his duty as the Ambassador of Thailand to Australia. The Ambassador and his party also made merit and offered meal to monks and visited the construction site of Phutthawat area of Dhammadharo Temple.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ พร้อมด้วย นางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภรรยา ได้เดินทางมารับหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา แล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าทีมประเทศไทยและคู่สมรสให้การต้อนรับ และค่ำวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. เอกอัครราชทูตจิระชัยฯ และภรรยา ได้เข้าร่วมงานวันชาติบรูไนที่
สถานเอกอัครราชทูตบรูไนกรุงแคนเบอร์รา

On 23 February 2015, the officials of the Embassy and Team Thailand and spouse welcomed H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, and spouse, who assumed his duty as the Ambassador of Thailand, at the Royal Thai Embassy, Canberra. In the evening, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, also attended the Brunei national day at Brunei Darussalam High Commission, Canberra.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ได้เดินทางไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดธัมมธโร
กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตมาริษฯ จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ในโอกาสดังกล่าวคณะสงฆ์วัดธัมมธโร นำโดยพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาส ได้เจริญพระพุทธมนต์อำนวยพรแด่
เอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ
หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา และพุทธศาสนิกชน
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประมาณ 50 คน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย โดยเอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดธัมมธโร
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่ร่วมงานที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับประชาชนกับประชาชน ด้วยดีตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ 3 ปี โดยเฉพาะการธำรง
รักษาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งส่งผลให้ชุมชนไทยในออสเตรเลียเป็นสังคม
ที่เข้มแข็งในปัจจุบันพร้อมทั้งขอให้ช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ในประเทศออสเตรเลียสืบไป

ในวันดังกล่าว เวลา 13.30 น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะทีมประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารวัดธัมมธโร นำโดยพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาส ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมธโร ครั้งที่ 1/2558 ที่วัดธัมมธโรด้วย


On 15 February 2015, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand and spouse, Royal Thai Embassy officials, Heads of Team Thailand in Canberra and families, made merit and offered meal to monks at Dhammadharo Temple, Canberra, on the occasion of the completion of the Ambassador’s tour of duty in Australia. H.E. Mr. Maris Sagiampongsa will take up a new position as Ambassador of Thailand to New Zealand. Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, Canberra, also gave a blessing to the Ambassador. The Ambassador expressed his appreciation to Phra Rajsilaporn and monks at Dhammadharo Temple, Canberra, and all Buddhists for the support given to him during his three years in Australia. More than 50 Buddhists joined the ceremony. The Ambassador and Heads of Team Thailand in Canberra later attended a meeting chaired by Phra Rajsilaporn on the construction of Phutthawat area of Dhammadharo Temple.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ได้ร่วมออกบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ภายในงาน National Multicultural Festival 2015 ครั้งที่ 19 ณ บริเวณลานถนน City walk เขต Civic ใจกลางกรุงแคนเบอร์รา ภายในบูธได้จัดให้บริการนวดแผนไทย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกของชำร่วยที่ระลึก เอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้สนใจเข้าร่วมงานพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียและวัฒนธรรมนานาชาติมากกว่า 80 ประเทศ รวมประมาณ 480 บูธ อย่างเนืองแน่นประมาณ 250,000 คนในแต่ละปี มีผู้สนใจเข้าชมบูธของประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราขอขอบคุณคุณ รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการททท. สำนักงานซิดนีย์ ที่ได้ร่วมออกบูธภายในมหกรรมวัฒนธรรม
ที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยวของไทยได้เป็นอย่างดี

On 13-15 February 2015, Tourism Authority of Thailand (TAT), Sydney, participated in the National Multicultural Festival 2015 in Canberra city. TAT had set up a free massage demonstration for the visitors and also distributed the information pack about Thailand’s tourism. There were lots of visitors during the period of the festival. The Royal Thai Embassy, Canberra, would like to express the appreciation to Ms. Rujiras Chatchalermkit, Director, Tourism Authority of Thailand (TAT), Sydney, since this event was very successful and benefit overall Thailand’s image.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นาย Craig Chittick อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินและภูมิภาค กระทรวงต่างประเทศ และการค้าออสเตรเลีย (DFAT) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรองภายในกระทรวงฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราในโอกาสกำลังจะพ้นหน้าที่ และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มีนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  นาย Chris Cannan อธิบดีกรมพิธีการทูต (DFAT) และนาย Anthony Aspden ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดิน และภูมิภาค (DFAT) เข้าร่วมงาน

On 11 February 2015, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Mr. Monsak Jangariyawong, Counsellor, greeted by Mr. Craig Chittick, First Assistant Secretary, Southeast Asia Mainland and Regional Division, Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT), Mr. Chris Cannan, Chief of Protocol (DFAT) and Mr. Anthony Aspden, Director, Thailand and Laos Section (DFAT) at the lunch in honour of the Ambassador on the occasion of the completion of his tour of duty in Australia . H.E. Mr. Maris Sagiampongsa will take up a new position as Ambassador of Thailand to New Zealand.เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2558 เวลา 10.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย
ในกรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ จะพ้นวาระประจำการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเอกอัครราชทูตมาริษฯ และครอบครัว กำหนดจะเดินทาง
ไปรับหน้าที่ใหม่ดังกล่าวในวันอังคารที่
17 กุมภาพันธ์ 2558  ภายในพิธีดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯได้นิมนต์พระภิกษุจากกรุงแคนเบอร์ราและรัฐนิวเซาท์เวลส์ รวม 9 รูป นำโดยพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์)  และพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร ประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  โดยได้ประกอบพิธีสงฆ์ อาราธนาศีล ตักบาตรข้าว ถวายเพล เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำประพรมน้ำ
พระพุทธมนต์  และฟังเทศน์จากพระเทพสีลาภรณ์  โดยมีพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยและชาวออสเตรเลียทั้งจากกรุงแคนเบอร์ราและรัฐนิวเซาท์เวลส์ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย


On 10 February 2015 at 10.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand and spouse, Royal Thai Embassy officials, Heads of Team Thailand in Canberra and families, made merit and offered meal to 9 monks from Canberra and New South Wales led by Phra Thepsilaporn, Abbot of Wat Pa Buddharangsee, Leumeah, and Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, Canberra, on the occasion of the completion of the Ambassador’s tour of duty in Australia. H.E. Mr. Maris Sagiampongsa will take up a new position as Ambassador of Thailand to New Zealand.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา ได้พบกับ
นาย Roy Clogston ประธานสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา)
Australia-Thailand Association (Canberra) - ATA และ
กรรมการสมาคมฯ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะและอำลา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตมาริษฯ จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และได้รับ
โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยกำหนดจะเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณ ATA ที่มีบทบาทอย่างแข็งขันในการ
ส่งเสริมประเทศไทยและความเป็นไทยในออสเตรเลีย  และหวังว่าในอนาคต ATA จะทำงานร่วมกับชุมชนไทยและสมาคมนักเรียนไทยในออสเตรเลียเพื่อสร้างเครือข่าย
และกิจกรรมร่วมกันต่อไป โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่

On 5 Febuary 2015, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor and
Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, met with Mr. Roy Clogstoun, President of Australia-Thailand Association (Canberra) – ATA, and the committee who came to bid farewell to the Ambassador on the occasion of the completion of his tour of duty. The Ambassador has been appointed as the Ambassador of Thailand to New Zealand and will assume the position this February.

On this occasion, the Ambassador thanked ATA for the support and also wished to maintain the strong relationship among ATA, Thai community, Thai students, and the Royal Thai Embassy.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้เกียรติต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute – TDRI) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่ ดร. สมเกียรติฯ เยือนออสเตรเลีย (กรุงแคนเบอร์รา นครเมลเบิร์น และนครซิดนีย์) ระหว่างวันที่  1 – 7 กุมภาพันธ์ 2558 ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) การเยือนออสเตรเลียของ ดร. สมเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ศึกษาระบบการ
ตรวจสอบของรัฐสภาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลออสเตรเลียรวมถึงศึกษา
ระบบการค้า และนวัตกรรมการเกษตรของออสเตรเลีย เพื่อนำไปปรับใช้ในการ
พัฒนาประเทศไทย

On 4 February 2015, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, welcomed and hosted a dinner for Dr Somkiat Tangkitvanich, President of Thailand Development Research Institute (TDRI), at the residence on the occasion of his visit to Australia (Canberra, Melbourne and Sydney) between 1 and 7 February 2015 on the invitation of the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia (DFAT). The main purpose of his visit is to study the Parliamentary auditing system of the Australian government expenditure, trading system and agricultural innovation.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น.  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและ
นครซิดนีย์ เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนไทยใน
ออสเตรเลีย ที่สนามกอล์ฟ
Moore Park Golf Course นครซิดนีย์และค่ำวันเดียวกัน
เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
Capital Thai ย่านไทยทาวน์ นครซิดนีย์ จัดโดยนายจรัล พรมปัญญา นายกสมาคมกอล์ฟ
ไทยแห่งออสเตรเลีย ร่วมกับสมาชิกของสมาคมฯ ในโอกาสที่
เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยกำหนดจะเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้  โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ ผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ ชุมชนคนไทยในนครซิดนีย์ ร่วมงานประมาณ 50 คน  

On 2 February 2015, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, officials from the Royal Thai Embassy, the Royal Thai Consulate-General in Sydney and Team Thailand in Canberra and Sydney participated in the Thai Community Friendship Golf Competition at Moore Park Golf Course, Sydney.
The Ambassador also joined the farewell dinner hosted in his honour by Mr. Jarun Prompanya, President of the Thai Golf Association of New South Wales, on the occasion of the completion of his tour of duty at Capital Thai Restaurant in Thai Town, Sydney. H.E. Sangiampongsa has been appointed as the Ambassador of Thailand to New Zealand and will assume the position this February.

[ :: Photo :: ]

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 12.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต
นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
นางกมลวรรณ สัตยายุทย์ 
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษาได้
ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนภาษาไทย
วัดพุทธรังษี นครซิดนีย์
และคณะครูอาสาสมัครจากประเทศไทย รวม 15 คน นำโดย ดร. ทรงศรี ฟอแรน ผู้บริหารและประสานงานโรงเรียนฯ และ ผศ. ดร. พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เดินทางมาช่วยสอนภาษาและ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 และเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะด้วย

On 27 January 2015, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, Mrs. Kamonwan Sattayayut, Educational Affairs Attaché, and Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, welcomed and hosted luncheon for the executive committee of Buddharangsee Thai Community Language (BTCL) School, Sydney, and a group of volunteer teachers from Thailand led by Dr. Songsri Foran, Director, BTCL School, and Assistant Professor Ponglada Thampitakkul, Director, Teaching Thai Language and Culture organization, Faculty of Education, Chulalongkorn University. A group of volunteer teachers from Thailand came to Australia to teach Thai language and culture during summer holiday for students in BTCL School in Sydney every year during the past 23 years.

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย  ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่าย
การเกษตรและ น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก   นำคณะนักธุรกิจออสเตรเลีย
สาขาปศุสัตว์และธุรกิจการเกษตรจำนวน 11 คนเดินทางไปประเทศไทย เพื่อแสวงหา
ลู่ทางความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียในสาขาปศุสัตว์ ในอนาคตอันใกล้นี้ ไทยจะมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเข้าโคเนื้อ
จากออสเตรเลีย ซึ่งจะทำให้ออสเตรเลียสามารถส่งออกโคเนื้อมีชีวิตมายังประเทศ
ไทยเพื่อขุนและชำแหละ การนำเข้าโคเนื้อมีชีวิตจากออสเตรเลียจะช่วยตอบสนอง
ความต้องการบริโภคเนื้อวัวภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณการผลิตโคเนื้อ
ภายในประเทศยังไม่เพียงพอ รวมทั้งยังสามารถสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิต
เนื้อวัวเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และจีน ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์
จากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเพิ่มมูลค่าการผลิต
จากการลงทุนของออสเตรเลียในประเทศไทย

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: ]

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายมงคล มนัสเกียรติคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่าย
ความมั่นคง และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับคณะ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำโดยนายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
ผู้อำนวยการสำนักประเมินภัยคุกคามและคณะ รวม 9 คน ซึ่งร่วมโครงการการ
แลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านข่าวกรองและประสานความร่วมมือด้านการประเมินภัย
คุกคามระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับประชาคมข่าวกรองแห่งเครือ
รัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2557 ณ กรุงแคนเบอร์รา
 
On 23 December 2014, Mr. Mongkon Manuskiattikul, Minister Counsellor, and Mr. Monsak Jangariyawong, First Secretary, welcomed a delegation from Office of the National Security Council (NSC), led by Mr. Sing Visespochanakit, Director of the Directorate of Threat Assessment, NSC, which participated Intelligence exchanging and threat assessment cooperating project with the Australian Intelligence Community from 20 - 24 December 2014 in Canberra.

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานสังสรรค์กับชุมชน
ไทยในนครซิดนีย์

วันที่ 14 ธันวาคม  2557  เวลา 18.00 – 22.00 น.  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์  กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  และภริยา พร้อมด้วยนาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และข้าราชการ สถานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  ร่วมงานสังสรรค์และเชื่อมความรักสามัคคีของชุมชนไทยในโอกาสฉลองวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่ Paddington RSL Club นครซิดนีย์ซึ่งเป็น  งานสังสรรค์ประจำปีในหมู่ชุมชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จัดโดยนายฉลาก โพธิ์ภักดิ์ ประธานกรรมการจัดงาน  ร่วมกับคณะกรรมการวิทยุไทยสไมล์ ศูนย์การศึกษาไทย ชาวสุพรรณและเพื่อน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การแสดงนาฏศิลป์ การขับร้องเพลงของเยาวชน ฯลฯ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแสดงความชื่นชม และ
สนับสนุนคณะกรรมการจัดงานทุกคน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี ของชาวไทยในออสเตรเลีย  โดยเฉพาะคณะกรรมการจัดงานจะนำเงิน
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมบริจาคเป็นเงินสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กและ
เยาวชนไทย ให้กับศูนย์การศึกษาไทยเซนทรัลในนครซิดนีย์  รวมทั้งสมทบเป็น
เงินบริจาคให้กับครอบครัวยากจนในประเทศไทยต่อไป 
                               
On 14 December 2014, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Royal Thai Embassy in Canberra, Mr. Teerathep Promvongsanon, Consul General of Thailand in Sydney, Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attaché and Assistant Defence Attaché and officials of Consul General of Thailand in Sydney, joined the Christmas and New Year celebration 2015 at Paddington RSL Club, organized by Thai communities in Sydney.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในฐานะอุปทูตพร้อมด้วยคณะทูต ASEAN 10 ประเทศ ร่วมกันเปิดงาน ASEAN Family Day 2014 ที่ Lennox Garden กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี มีการออกร้านอาหารประจำชาติของแต่ละ
ประเทศพบปะสังสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกและครอบครัว
เจ้าหน้าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศอาเซียน 

On 14 December 2014, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, chargé d'affaires, joined the “ASEAN Family Day 2014” opening ceremony with group of diplomats from 10 ASEAN countries at Lennox Garden, Canberra. The event was held every year with national food stalls from ASEAN countries, activities and fun games between family members of ASEAN diplomats.

[ :: Photo :: ]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาเซียน
วันที่ 11 ธันวาคม 2557   นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาเซียน ประจำปี 2557  (ASEAN Golf Tournament 2014)  เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะทูตจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนประจำออสเตรเลีย  ที่สนามกอล์ฟ Gungahlin Lake Golf Course กรุงแคนเบอร์รา มีเอกอัครราชทูตและคณะทูตจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
มิตรประเทศที่ได้รับเชิญ และนักธุรกิจ ภาคเอกชนชาวออสเตรเลียร่วมการแข่งขัน
รวม 50 คน  เอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันปีนี้

On 11 December 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, and Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary, joined the ASEAN Golf Tournament 2014 at Gungahlin Lake Golf Course, Canberra. There were Ambassador and diplomats from 10 ASEAN countries, invited guests, businessmen and private sectors.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นาย Chris Rose ผู้บริหารระดับสูงของ Logan City Council นาย Luke Smith สมาชิกสภาฝ่าย 6 Logan City Council และประธานฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจ และนาย Nick Mcguire ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
เศรษฐกิจได้เข้าพบนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ เข้าร่วมด้วย เพื่อ บรรยายเกี่ยวกับศักยภาพด้านการ
ลงทุนของเมือง Logan ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างนครบริสเบน และเมืองโกล์ดโคสต์ รวมถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างเมือง Logan กับจังหวัดต่างๆ ของไทย

On 11 December 2014, Mr. Chris Rose, Logan City Council’s CEO, Mr. Luke Smith, Councillor for Division 6, Logan City Council, Chair Governance, Finance & Economic Development and Mr. Nick Mcguire, Economic Development Manager, Logan City Council paid a courtesy call on H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, with an attendance of Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary. The objective of this meeting was to provide briefing on Logan City’s investment potential and the possible cooperation between Logan City and the cities in Thailand.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ธงทัย ทัพทวี นักเรียนทุน
กองทัพบกศึกษาต่อต่างประเทศ ณ โรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลียได้ร่วมพิธี
สวนสนามและพิธีรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ออสเตรเลีย-ดันทรูน  (Royal Military College-Duntroon)  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 จนถึงปี พ.ศ. 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ออสเตรเลียจำนวน 125 รุ่น รวม 9,138 คน  ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนทหาร
จากกองทัพบกไทย 37 คน ภายในงานพิธีดังกล่าว  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและฝ่ายทหารอากาศและภริยา  นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและภริยา ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกออสเตรเลีย-ดันทรูน เข้าร่วมงานพิธีสำคัญดังกล่าวและให้เกียรติถ่ายรูป
แสดงความยินดีกับ ร้อยตรี ธงทัย ทัพทวี และปีนี้ ฯพณฯ พลเอก Peter Cosgrove ผู้สำเร็จราชการเครือจักรภพออสเตรเลียร่วมให้เกียรติถ่ายรูปกับคณะฝ่ายไทยด้วย"

On 9 December 2014, Second Lieutenant Thongthai Tuptawee, Thai Army student, participated in the Graduation Parade and a Graduation ceremony at Royal Military College-Duntroon. From 1914 to 2014 there were 125 classes or 9,138 of graduated students, 37 of them are Thai Military students. Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Royal Thai Embassy, Group Captain Adisorn Unhalekhaka, Defence and Air Attaché and Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attaché and Assistant Defence Attaché, were invited in the ceremony.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเยอร์รา ได้เดินทางไปร่วมงาน "วันพ่อ" ที่จัดโดย รายการวิทยุภาคภาษาไทย "สวัสดีออสเตรเลีย" ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อ
ชุมชนพหุวัฒนธรรม 4EB FM 98.1 โดยร่วมกับชุมชนชาวไทยในบริสเบน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ ณ Queensland Old Museum นครบริสเบน และมีนาย Graham Quirk นายกเทศมนตรีนครบริสเบน ในฐานะผู้แทนนครบริสเบน และนาย Anthony Shorten สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐควีนส์แลนด์ ในฐานะผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชุมชนพื้นเมืองและพหุวัฒนธรรม รวมทั้งกลุ่มเพื่อน
ประเทศไทย (Friends of Thailand) ซึ่งมาจากภาคการเมือง รัฐสภา หน่วยงาน หน่วยราชการ และภาคธุรกิจของเมืองต่างๆ ในรัฐควีนส์แลนด์เข้าร่วมในงานฯ ด้วย

On 7 December 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, attended the Father’s day ceremony at Queensland Old Museum, Brisbane. The event was organized by "Sawasdee Australia" Thai Radio in Queensland at 4EB FM 98.1 and Thai community in Brisbane to celebrate His Majesty King Bhumibol’s 87 Birthday Anniversary. Mr. Graham Quirk, Lord Mayor of Brisbane, representative of Brisbane and Mr. Anthony Shorten, Member of the House of Representative of Queensland, representative of minister of local community and Multicultural ministry, including Friends of Thailand also attended the event.

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 น. – 14.00 น.  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาไทย นาย Chris Cannan อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เป็นผู้แทนฝ่ายออสเตรเลียในการดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และแก่ประชาชนชาวไทย และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตฯ ดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และแก่ประชาชนชาวออสเตรเลีย

On the 3 December 2014, between 12.30 and 02.00PM, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, hosted His Majesty King Bhumibol’s 87th Birthday Celebration and Thai National Day, at Sala Thai, Royal Thai Embassy in Canberra. Mr. Chris Cannan, Chief of Protocol, proposed a toast to His Majesty the King of Thailand. Then, the ambassador proposed a toast to Her Majesty Queen Elizabeth the Second and gave the speech about His Royal grace, Thai political situation and economic and the relationship between Thailand and Australia and ASEAN-Australia. Moreover, Mr. Ewen Jones M.P., Australian Thai Parliamentary Friendship group, on behalf of Mrs. Julie Bishop, gave a speech about the relationship between Thailand and Australia. There were over 300 guests including the Royal Thai Embassy officials, Heads of Team Thailand in Canberra, Australian Member of Parliament and Department of Foreign Affair and Trade Australia officials.

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาชาวออสเตรเลียที่ได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลียจะเดินทางไปศึกษาใน
ต่างประเทศภายใต้โครงการ New Colombo Plan 2015  ที่ห้องโถงกลาง
กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย โดยมีนาง Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียเป็นประธาน โดยในปีนี้มีนักเรียนชาวออสเตรเลียได้รับทุนไปศึกษายังต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 69 คน รวม 32 ประเทศ โดยมีนาย David Coleman นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์
เป็นผู้ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระยะเวลา 1 ปี

On 2 December 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, joined the dinner reception, to grant the scholarship to Australian student who will go study abroad under the New Colombo Plan 2015 project at Department of Foreign Affair and Trade Australia with Mrs.  Julie Bishop, Australian Minister for Foreign Affairs, presided at the event.

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและภริยา ได้เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งจัดโดย ดร. Simon Wallace กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนไทย
ในรัฐวิกตอเรีย ที่โรงแรม Grand Hyatt  นครเมลเบิร์น  เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  87 พรรษา เอกอัครราชทูตฯ  ได้ร่วมกับนาย Keng Ong ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเมลเบิร์น และนาย Chin Tan สมาชิกคณะกรรมการกิจการพหุวัฒนธรรมของรัฐบาล
นครเมลเบิร์นเปิดงาน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้นำชุมชนไทยถวายบังคม
และกล่าวเปิดงาน โดยเน้นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และโครงการพระราชดำริฯ ซึ่งช่วยยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวไทย
ทั่วประเทศงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งชุมชนชาวไทยในรัฐวิกตอเรียและ
ชาวออสเตรเลียซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการเข้าร่วมงาน
ในฐานะที่เป็นกลุ่มเพื่อนประเทศไทย  (Friends of Thailand)

On 1 December 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, and spouse joined the Gala dinner, which was held by Dr. Simon Wallace, Honorary Consul General, Melbourne, and Thai community in Melbourne at Grand Hyatt hotel, Melbourne in order to celebrate His Majesty King Bhumibol’s 87th Birthday.

วันที่ 28 พฤศจิกายน -  1 ธันวาคม 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนางก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์ ภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และภริยา นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และภริยา นางสาวกมลวรรณ สัตยายุทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  และนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย
พุทธศาสนิกชนชาวไทยในออสเตรเลียจากรัฐต่างๆ รวมประมาณ 40 คน ได้เดินทาง
ไปร่วมงาน "เทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติปี 2557" ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นำโดยเอกอัครราชทูตนพดล เทพพิทักษ์ และภริยา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคณะสงฆ์ธรรมยุตจากวัดต่างๆ ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นำโดย
พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์  นครซิดนีย์ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา และพระราชวรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป และได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
สมาคมชุมชนไทยของรัฐต่างๆ ทั่วนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

On 29 November  to 1 December 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, and spouse, Mr. Vasin Ruengprateepsaeng, Minister, and spouse, Group Captain Adisorn Unhalekhaka, Defence and Air Attaché, and spouse, Ms. Kamonwan Sattayayut,  Education Attaché, and Ms. Venus Asawapoom, Second Secretary, and 40 Buddhists from Australia attended the Sermon of the Lord Buddha’s last incarnation 2014 at Wat Yarnprateep Buddhist, Oakland, New Zealand. The sermon was a continuing project from 2013 which raised fund for Wat Dhammadharo in Canberra. Over 500 Buddhists from Australia and New Zealand participated in the ceremony, raising over 98,000 New Zealand dollars to Wat Yarnprateep. The event concluded with the candle lighting ceremony to celebrate the 87th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol.

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับ นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้งและคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 4 คน ซึ่งเดินทางมาดูงานด้านการเลือกตั้งและการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวน
การเลือกตั้งของประชาชน ที่ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน นี้

On 26 November 2014 at 10.00 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, welcomed Mr. Pravit Rattanapian, Election Commission, and a  group from Office of The Election Commission of Thailand who travelled to Australia between 24 and 29 November 2014 to observe the promotion campaign of public participation in election.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตระภานันท์และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และโครงการประมาณคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้เดินทางดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย

On 24 November 2014 at 02.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand,
Mr. Vasin Ruengprateepsaeng, Minister, welcomed Assistant Professor Thawatchai Jittrapanun , Ph.D and a group from Office of  the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and Radio and Television Frequency Project, Chulalongkorn University, who made an study visit to Australia.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับ รองศาตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้าร่วมประชุมกับทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ที่ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสที่ รศ. กิตติชัยฯ เดินทางเยือน
ประเทศออสเตรเลียร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามคำเชิญ
ของรัฐสภาออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2557 และในโอกาสนี้ รศ. กิตติชัยฯ ได้ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  87 พรรษา ที่ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ

On the 23 November 2014, at 08:30 PM, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, welcomed Assoc. Prof. Kittichai Triratanasirichai, Member of the National Legislative Assembly in the meeting with the Ambassador and Team Thailand at the Royal Thai Embassy, Canberra. Assoc. Prof. Kittichai Triratanasirichai visited Australia by the invitation of Australia Parliament between 19 and 26 November 2014, along with other ASEAN Member of the Assembly. He also joined His Majesty the King’s 87th Birthday Celebration Ceremony, at Sala Thai, Royal Thai Embassy in Canberra.

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  87 พรรษา ที่ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ชุมชนไทย และชาวต่างประเทศ
ที่เป็นFriends of Thailand ร่วมงาน

On the 23 November 2014, at 7:00 PM, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, hosted His Majesty the King’s 87th Birthday Celebration Ceremony, at Sala Thai, Royal Thai Embassy in Canberra. Team Thailand officials, Thai community, Friends of Thailand, attended the ceremony and dinner. The Ambassador welcomed the guests and gave a welcoming remark, emphasising on Thais’ solidarity for His Majesty the King.  Approximately 200 guests attended the event.


[ ::Photo::]

More Activities

กรุณาอีเมลผู้ดูแลเว็บไซค์ RTEmedia@hotmail.com เพื่อขอรูปภาพกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ

For RTE photo download, please contact web master via RTEmedia@hotmail.com