{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำคณะเยือนประเทศปาปัวนิวกินี
Ambassador led a Thai delegation to Papua New Guinea

เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2560 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเเคนเบอร์รา นำคณะประกอบด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (แคนเบอร์รา) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ซิดนีย์) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (ซิดนีย์) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ซิดนีย์) และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยือนกรุงกรุงพอร์ต มอร์สบี และเมืองเลย์ ประเทศปาปัวนิวกินี ภายใต้โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี และศึกษา/ประเมินศักยภาพด้านธุรกิจ/การลงทุน/การประมงและการท่องเที่ยวในประเทศปาปัวนิวกินี รวมทั้งติดตามความคืบหน้าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี

คณะได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
กระทรวงแผนงานและติดตามผล กระทรวงน้ำมันและพลังงาน กรมประมง และกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ปาปัวนิวกินี นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงพอร์ต มอร์สบี จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวไทยให้กับสมาชิกสภาหอการค้ากรุงพอร์ต มอร์สบี สภาหอการค้าปาปัวนิวกินี สำนักงานส่งเสริมการลงทุนปาปัวนิวกินี และสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปาปัวนิวกินี โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ซิดนีย์) ได้จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับการค้ากับประเทศไทย และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ซิดนีย์) ได้จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) คณะได้เดินทางไปเมืองเลย์และได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัท HomeState ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย นำเข้าข้าวไทยและสินค้าอื่น ๆ จากไทยจนประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในปาปัวนิวกินีมาเกือบ 20 ปี

การนำคณะเดินทางไปประเทศปาปัวนิวกินีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของปาปัวนิวกินี และรับทราบนโยบายและข้อมูลทางการค้า การประมง พลังงาน และข้อมูลจากผู้ประกอบการไทยที่ปาปัวนิวกินี ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาลู่ทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป

คณะได้เข้าพบ Ambassador Ivan Pomaleu, PNG Senior Official to APEC เพื่อรับฟังและหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของปาปัวนิวกินีในการเป็นเจ้าภาพการประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ในปี 2018

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะชุมชนไทยในกรุงพอร์ต มอร์สบี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 คน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำด้วย

During 20-23 September 2016 Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Papua New Guinea, led a Thai delegation consisting of officials from the Royal Thai Embassy in Canberra, Office of Agriculture Affairs (Canberra), Thai Trade Centre (Sydney), Board of Investment of Thailand (Sydney), Tourism Authority of Thailand (Sydney) and Department of Fisheries of Thailand to Port Moresby and Lae, Papua New Guinea (PNG), to explore and strengthen relations with the public and private sectors in PNG especially in the areas of trade, investment, fisheries (MOU on Fisheries Cooperation between Thailand and PNG) and medical tourism.

The delegation had a meeting with high level officials from Department of Foreign Affairs and Trade, Department of Commerce and Industry, Department of Planning and Monitoring, Department of Petroleum and Energy, National Fisheries Authority, Department of Agriculture and Livestock and PNG APEC Coordination Authority (met with Ambassador Ivan Pomaleu, PNG Senior Official to APEC). The Royal Thai Embassy and the Royal Thai Honorary Consulate-General in Port Moresby also organized a seminar on trade and tourism which was attended by members of Port Moresby Chamber of Commerce and Industry, Investment Promotion Authority and Papua New Guinea Tourism Promotion Authority. The seminar disseminated useful information about trading with Thailand and medical tourism in Thailand, many key points were discussed during the seminar which brought a better understanding on both sides. The delegation also visited Lae and met with the management team of HomeState Company, the only Thai investor in PNG trading rice and other Thai commodities. The company has been operating successfully for nearly 20 years.  

The objective of this trip were to strengthen relations with PNG trade agencies both public and private, and to learn and update information about various policies from PNG Government, so that Thai-PNG trade and investment relations could be formalised going forward.

On this occasion, Ambassador met with the Thai community in Port Moresby and hosted a dinner for them. There are about 40 Thai nationals currently living in Port Moresby.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps