Thai Identity Card

บัตรประจำตัวประชาชนไทย  (ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง)

โปรดจองคิวล่วงหน้าทางหน้าเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

 

การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

 

  หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนจะอ้างอิงตามข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของไทยหากผู้ร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนคำนำหน้านาม (กรณีสมรส/หย่า) หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศได้
  • ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  • ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)
  • ผู้ที่ไม่เคยทำบัตรหรือไม่มีข้อมูลการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรณีบัตรหมดอายุ
  • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรหาย
  • ต้องกรอกแบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (หากมี) หรือเอกสารราชการไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปหน้า เช่น หนังสือเดินทางไทย หรือใบขับขี่ไทย
  • กรณีบัตรหายเป็นเวลานานจนรูปหน้าเปลี่ยน และไม่มีเอกสารแสดงตนของไทยที่เป็นปัจจุบัน ต้องนำหลักฐานแสดงตนของออสเตรเลียที่ยังมีอายุใช้งาน เช่นหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายปัจจุบัน โดยชื่อตัว – นามสกุล ต้องตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตน
  • ค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศไทย
  • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – นามสกุล จากสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
 • กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม กรณีเด็กอายุครบ 15 ปี( จาก ด.ช./ด.ญ. เป็น นาย/นางสาว)
  • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม(จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายไทย
  • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
  • ดำเนินการได้ภายหลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทย
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม(จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายออสเตรเลีย
  • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
  • ดำเนินการได้ภายหลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทย
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม

  ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

    • สแกน QR CODE   เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตร (กรอกแบบฟอร์มในวันที่มายื่นคำร้องเท่านั้น)
    • รอเรียกคิว 

     คำถามที่พบบ่อย

       ถาม  บัตรประจำตัวประชาชนหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความก่อนมาทำบัตรใหม่หรือไม่

       ตอบ  ไม่ต้องแจ้งความ แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน


       ถาม  สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ก่อนวันที่บัตรหมดอายุมากกว่า 60 วัน ได้หรือไม่

       ตอบ  ไม่ได้ ต้องทำภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรหมดอายุเท่านั้น


       ถาม  เอกสารหลักฐานแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางไทย ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล) สามารถใช้สำเนาแทนได้หรือไม่

       ตอบ  ใช้สำเนาแทนได้ โดยเซ็นสำเนาถูกต้อง ในสำเนาเอกสารที่นำมาแสดง


       ถาม  หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถทำบัตรใบใหม่ได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

       ตอบ  ติดต่อสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน


       ถาม  สามารถเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล คำนำหน้า (กรณีจดทะเบียนสมรส/หย่า) หรือเปลี่ยนที่อยู่ที่ประเทศไทย ในบัตรประจำตัวประชาชน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หรือไม่

       ตอบ  ไม่สามารถทำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่


       ถาม   กรณีไม่มีวัน เดือน ปี เกิด ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน  (–  —  2505) สามารถแก้ใขเพิ่มเติมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หรือไม่

       ตอบ   ไม่ได้ ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

  (02) 62060119     

  passport.can@mfa.mail.go.th