Letter of Military Service Postponement

หนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า)


  ข้อมูลทั่วไป

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ตามระยะเวลาที่ท่านศึกษาเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง

1. โปรดกรอกและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  (<– กดเพื่อ download) ให้ครบถ้วน

2. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังศึกษาอยู่ ฉบับจริง โดยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ – นามสกุลของนักศึกษา หมายเลขประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชาที่กำลังศึกษา ระยะเวลาของหลักสูตร วันที่เริ่มการศึกษาและวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา)

3. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ฉบับจริงโดยผู้ร้องสามารถแปลและลงนามรับรองคำแปลถูกต้องภาษาไทยของหนังสือดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง (โดยลงนามให้เหมือนในหนังสือเดินทาง) หรือว่าจะจ้างให้นักแปลอาชีพเป็นผู้แปล (Naati) ซึ่งต้องลงลายมือชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

5. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

7. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ ส.ด. 9)

8. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ ส.ด. 35) (หากมี)

9. ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลียชำระเป็นเงินสดหรือ Money Order    สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” เท่านั้น

10. หากยื่นทางไปรษณีย์ กรุณาเอกสารมาที่ Royal Thai Embassy, Canberra  111 Empire Circuit , Yarralumla, ACT 2600

11. หากผู้ร้องไม่ประสงค์จะมารับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารด้วยตนเองและต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารกลับคืน โปรดส่งซองไปรษณีย์ลงทะเบียน ขนาด B4 – 500 กรัม/20 ม.ม. (Registered Post Envelope) พร้อมจ่าหน้าซองถึงผู้รับให้ชัดเจน แนบมาพร้อมกับเอกสารด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 registration.can@mfa.go.th