Letter of Consent

1. การนำไปใช้

 

1.1 หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ (ผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี) ในกรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่สามารถพาบุตรมาทำหนังสือเดินทางได้ (เช่น มารดาสามารถพาบุตรมาทำหนังสือเดินทางได้ แต่บิดาไม่ว่างมาด้วย บิดาก็ต้องทำหนังสือยินยอม หรือ หากทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถพาบุตรมาทำหนังสือเดินทางได้ แต่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติพาบุตรของตนมาทำหนังสือเดินทางแทน ทั้งบิดาและมารดาก็ต้องทำหนังสือยินยอมด้วย)

 

1.2 หนังสือยินยอม อาจถูกเรียกเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าของบางประเทศ

 

 

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือยินยอม

 

2.1 คำร้องขอนิติกรณ์ (<— กดเพื่อดาวน์โหลด) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

 

2.2 แบบฟอร์มหนังสือยินยอม (<— กดเพื่อดาวน์โหลด) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยยังไม่ต้องลงนาม เพราะท่านจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น

 

2.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (ที่ยังมีอายุใช้งาน) ของผู้ให้ความยินยอม (บิดา/ มารดา/ ผู้มีอำนาจปกครองเด็ก) ทั้งนี้ อาจอนุโลมให้ใช้เอกสารแทนตัวอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่

 

2.4 สูติบัตรของบุตร ทั้งนี้ อาจอนุโลมให้ใช้เอกสารอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน

 

2.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้เยาว์/ บิดา/ มารดา/ผู้ มีอำนาจปกครอง (หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน)

 

2.6 เอกสารเพิ่มเติมกรณีต่าง ๆ

 

2.6.1 หากบิดามารดาหย่ากันแล้ว ต้องมีเอกสารที่แสดงถึงอำนาจการปกครองบุตรมายื่นประกอบด้วย เช่น ทะเบียนหย่า (ซึ่งมักระบุว่าบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว) คำสั่งศาล (ซึ่งจะระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองบุตร)

 

2.6.2 หากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาหรือบิดาแต่เพียงผู้เดียว ต้องมีหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ป.ค. 14) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอที่บิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาในประเทศไทยอยู่

 

2.6.3 หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตแล้ว ต้องมีมรณบัตร

 

ทั้งนี้ เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยทางการออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งศาล ทะเบียนหย่า หนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร หรือมรณบัตร เป็นต้น ต้องนำไปผ่านการรับรองแบบ Authentication จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) ในรัฐที่ท่านพำนักอยู่เสียก่อน

 

 

3. วิธีการขอรับหนังสือยินยอม

 

3.1 มายื่นคำร้องและเอกสารประกอบ และลงนามในแบบฟอร์มหนังสือยินยอม ด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 09.00-12.30 และ 13.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยสำรองคิวล่วงหน้าได้ทาง https://bookings. receptionerapp.com/royalthaiembassy เลือกหัวข้อ “นิติกรณ์และรับรองเอกสาร/Legalisation”

 

3.2 ขอรับทางไปรษณีย์ ซึ่งจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ท่านจะต้องนำแบบฟอร์มหนังสือยินยอมที่ท่านลงนามแล้วและเอกสารประกอบต่าง ๆ ไปผ่านการรับรองแบบ Authentication จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) ในรัฐที่ท่านพำนักอยู่เสียก่อน (เจ้าหน้าที่ DFAT อาจขอให้ท่านนำไปรับรองโดย Notary Public มาชั้นหนึ่งก่อนก็ได้ แล้วแต่กรณี) กรุณาส่งซองไปรษณีย์ลงทะเบียนซองใหญ่ (A4-sized express pre-paid envelop) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย เพื่อที่เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการเสร็จแล้ว จะได้ให้ส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

 

 

4. ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อหนึ่งตราประทับ โดยสามารถชำระด้วยเงินสด หรือ Money Order สั่งจ่ายในนาม “Royal Thai Embassy, Canberra”

————————————————————-