• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Emergency Travel Document

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน  (ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง)

โปรดจองคิวล่วงหน้าทางหน้าเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

 

 

     ข้อมูลทั่วไป

  • เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) เดิมคือหนังสือสำคัญประจำตัว – Certificate of Identity
  • เอกสารเดินทางฉุกเฉินมีอายุ 1 เดือน ออกให้สำหรับผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ แต่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน สามารถใช้เอกสารเดินทางฉุกเฉิน เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่น
  • การทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินไม่มีค่าธรรมเนียม

 

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน  

  1. สแกน QR Code “ทำหนังสือเดินทาง” กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันที่มายื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องว่าท่านต้องการทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
  2. สำเนาหนังสือเดินทางธรรมดา ที่หมดอายุหรือสูญหาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย (กรณีหนังสือเดินทางสูญหายเท่านั้น) โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งความของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น
  6. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

 สำหรับผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

 1. สแกน QR Code “ทำหนังสือเดินทาง” กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันที่มายื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องว่าท่านต้องการทำเอกสารดินทางฉุกเฉิน
 2. สำเนาสูติบัตรไทยของผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาหนังสือเดินทางที่หมดอายุหรือสูญหายของผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากมี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ บิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 9. ในกรณีที่บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าแล้ว
  • สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของ บิดา-มารดา
  • สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร
 1. ในกรณีที่บุตรอยู่ในความดูแล/ปกครองของบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว ต้องนำสำเนาหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร หรือ ป.ค. 14 ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นหลักฐานยืนยัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย
 2. ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย (กรณีหนังสือเดินทางสูญหายเท่านั้น) โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งความของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น
 3. ในกรณีที่บิดา/มารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ต้องนำใบมรณบัตรมายืนยันด้วย

* ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ในคำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน กรณีบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าว เพราะพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ ที่สำนักงานเขต อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 

  (02) 62060119 

passport.can@mfa.go.th