• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

หนังสือเดินทางไทย สำหรับพระภิกษุ (ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง)

หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

 • พระภิกษุและสามเณรเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน อย่างไรก็ตามหากนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งแสดงสถานะความเป็นพระภิกษุ สามเณร เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
 • ควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุ เพื่อป้องกันปัญหาในการยื่นขอต่อหรือเปลี่ยนวีซ่า ปัญหาสายการบินปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอื่นปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศ
 • การขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
 • กรณีหนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่สูญหาย ต้องแจ้งความหายที่สถานีตำรวจท้องที่ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งความของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น
 • กรณีหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วสูญหาย ไม่ต้องแจ้งความหาย
 • ระยะเวลาได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 4-8 สัปดาห์ เนื่องจากต้องผลิตเล่มที่ประเทศไทย

เอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปและหนังสือเดินทางราชการสำหรับพระภิกษุและสามเณร ได้แก่

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร ซึ่งข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบัน
 • สำเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง (หากมี)
 • เอกสารแสดงการได้รับอณุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่
  • มติ ศ.ต.ภ. อายุไม่เกิน 3 เดือน สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 5 ปี และ
  • มติมหาเถรสมาคมอายุไม่เกิน 3 เดือน สำหรับหนังสือเดินทางราชการ