ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานบัตรประจำตัวประชาชน)