ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่องจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด