การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

???? การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร​​
​สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ด้วยการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ เพียงวิธีเดียว
???? การแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง* ที่พำนักอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
1. ประเทศออสเตรเลีย ???????? เฉพาะผู้ที่พำนักใน
1.1 ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory – ACT)
1.2 รัฐวิกตอเรีย (Victoria – VIC)
1.3 รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland – QLD)
1.4 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia – SA)
1.5 รัฐแทสเมเนีย (Tasmania – TAS)
1.6 รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia – WA)
1.7 นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory – NT)
(หมายเหตุ – สำหรับผู้ที่พำนักในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales -NSW) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ https://m.facebook.com/sydthaiconsulate/)
2. ประเทศเขตอาณาและจุดติดต่อของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งได้แก่
2.1 ฟิจิ (Fiji) ????????
2.2 ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) ????????
2.3 วานูวาตู (Vanuatu) ????????
2.4 หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) ????????
2.5 ตองกา (Tonga) ????????
2.6 คิริบาส (Kiribati) ????????
???? วิธีแจ้งความประสงค์/ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักในพื้นที่ดังกล่าว (ตามข้อ 1.1-1.7 และข้อ 2.1-2.6) ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
???? การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะแจ้งเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ รวมทั้งกำหนดวันที่รับคืนบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้ทราบต่อไป
———————————————-
* ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
1.​มีสัญชาติไทย (บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.​มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (14 พฤษภาคม 2566)
3.​มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
1.​เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.​อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3.​ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4.​วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ที่มา – มาตรา 31 และ 32 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561