• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai Electronic Passports

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์   (ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง)

โปรดจองคิวล่วงหน้าทางหน้าเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

   • เด็ก/ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดา และ/หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์เพื่อลงนามให้ความยินยอมด้วย

   • ผู้ที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มแรกได้ (อายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี) สำหรับหนังสือเดินทางตั้งแต่เล่มที่ 2 เป็นต้นไป ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยแล้วเท่านั้น ถึงจะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

   • วิธีเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านไทย ทำได้ 2 วิธี

    • ดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

    • หากไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่(Link แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ)

   • ควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุ เพื่อป้องกันปัญหาในการยื่นขอต่อหรือเปลี่ยนวีซ่า ปัญหาสายการบินปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอื่นปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศ

   • กรณีหนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่สูญหาย ต้องแจ้งความหายที่สถานีตำรวจท้องที่ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งความของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

   • กรณีหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วสูญหาย ไม่ต้องแจ้งความหาย

   • ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุได้ ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น

   • ระยะเวลาได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 4-8 สัปดาห์ เนื่องจากต้องผลิตเล่มที่ประเทศไทย

   • ชื่อ – นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องตรงกันกับ ชื่อ – นามสกุล ในหน้าหนังสือเดินทาง หากไม่ตรงกัน ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ก่อน

   • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางตามการสมรสหรือการหย่า ต้องดำเนินการที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปซึ่งเคยมีหนังสือเดินทางแล้ว

  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หรือสำเนา)

  • บัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนา) ที่มีอายุใช้งาน ชื่อ – นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องตรงกับชื่อ – นามสกุล ในหนังสือเดินทาง

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

                 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

   • สูติบัตรไทย (ต้นฉบับ)

   • หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ออสเตรเลีย

หนังสือเดินทางผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

  • ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ หรือบิดามารดา ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ เพื่อลงนามให้ความยินยอมด้วย

  • สูติบัตรไทย

                   เอกสารผู้ปกครอง/บิดา/มารดา

   • บิดา/มารดา สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับหรือสำเนา

   • กรณีบิดา/มารดา เป็นชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่

                    เอกสารเพิ่มเติมของผู้ปกครอง/บิดา/มารดา

   • หนังสือปกครองบุตร (ป.ค .14)กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไทย และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาหรือบิดาแต่เพียงผู้เดียว

   • ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่ากรณีที่ระบุให้บิดา หรือ มารดา มีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียว

   • คำสั่งศาลกรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาที่ระบุให้บิดา หรือ มารดา มีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียว

   • หนังสือรับรองบุตรบุญธรรมกรณีบิดา/มารดา รับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

   • ใบมรณบัตรกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

   • หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศกรณีบิดาและมารดา และ/หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ไม่สามารถมาแสดงและลงนามให้ความยินยอมได้

   • กรณีบิดา/มารดา อยู่ที่ประเทศไทยให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือให้ความยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

   • กรณีบิดา/มารดา อยู่ในต่างประเทศให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือให้ความยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น

   • หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี กรณีทั้งบิดาและมารดา (หรือผู้มีอำนาจปกครอง) ไม่สามารถมาแสดงตนและลงนามให้ความยินยอมได้ โดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่อายุ 20 ปีขื้นไปเป็นผู้ลงนามแทน

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

   • สแกน QR Code “ทำหนังสือเดินทาง” กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (กรอกแบบฟอร์มในวันที่มายื่นคำร้องเท่านั้น)

   • รอเรียกคิว 

   ค่าธรรมเนียม

  • หนังสือเดินทาง 5 ปี ราคา 60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

  • หนังสือเดินทาง 10 ปี ราคา 90 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

การรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

  • กรณีมารับด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับเล่มหนังสือเดินทาง พร้อมแสดงใบรับเล่มหนังสือเดินทาง
  • กรณีหมอบหมายให้บุคคลอื่นรับแทนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สิ่งที่ต้องนำมาแสดง
   • ใบรับเล่มหนังสือเดินทาง
   • เอกสารแสดงตนของผู้มารับแทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่(หรือสำเนา)
  • กรณีประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
   • โปรดเตรียมซองไปรษณีย์ลงทะเบียน ขนาด B5 ดังรูปภาพประกอบ
   • จ่าหน้าซองถึงตัวเองโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชึ่อ ที่อยู่ และสถานที่จะให้ส่งให้ครบถ้วน ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

  คำถามที่พบบ่อย

ถาม  หนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว เมื่อมาทำเล่มใหม่จะเสียค่าปรับหรือไม่

ตอบ ไม่มีค่าปรับ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการทำเล่มใหม่


ถาม  หนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่หมดอายุ สามารถทำเล่มใหม่ได้หรือไม่

ตอบ  สามารถทำเล่มใหม่ได้ โดยอายุของหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่มายื่นเรื่อง มิใช่ต่อเนื่องจากวันที่เล่มเก่าหมดอายุ


ถาม  ในวันที่ยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะขอทราบเลขหนังสือเดินทางเล่มใหม่เพื่อนำไปใช้ยื่นเรื่องที่จำเป็นได้หรือไม่

ตอบ  ยังไม่สามารถทราบได้ จะทราบต่อเมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วเท่านั้น


ถาม  หากหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ต้องทำอย่างไร

ตอบ  สามารถขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน/เอกสารเดินทางฉุกเฉิน เพื่อใช้เฉพาะเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น


ถาม  บิดา/มารดา อยู่ต่างรัฐในออสเตรเลีย ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ เช่น มารดาอยู่กรุงแคนเบอร์รา บิดาอยู่รัฐอื่น จะต้องทำอย่างไร

ตอบ  บิดา/มารดา ที่ไม่สามารถมาลงนามได้ ต้องดำเนินการดังนี้

1) ทำหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

2) นำหนังสือให้ความยินยอมฯ ที่ผ่านการรับรองจาก Notary Public หรือ Justice of the Peace แล้ว นำไปให้กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) รับรองประเภท Authentication และ 3) ส่งหนังสือยินยอมฯ มารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประกอบการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 (02) 62060119

passport.can@mfa.go.th