แบบสำรวจความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางประเทศไทย

  • ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนคนไทยที่พำนักในออสเตรเลียที่มีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19

  • การสำรวจนี้ไม่ใช่การยื่นคำร้องเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง แต่จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถประมาณการได้ว่า ในแต่ละพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่มีจำนวนคนไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางมาก-น้อยเพียงใด

  • ผลการสำรวจนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเตรียมการเพื่อจัดทำโครงการกงสุลสัญจรและการให้บริการรับคำร้องเพื่อขอทำหนังสือเดินทางในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

  • การให้บริการกงสุลสัญจรจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ได้คลี่คลายลงแล้ว และทางการออสเตรเลียได้ผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และมาตรการจำกัดเดินทางระหว่างรัฐ/ดินแดนแล้ว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

  • ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนคนไทยที่พำนักในออสเตรเลีย ซึ่งมีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางไทย กรอกแบบสำรวจแสดงความประสงค์การทำหนังสือเดินทาง

  • ท่านสามารถกรอกแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2564 ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้