ประกาศ ACT ได้ขยายมาตรการการ Lockdown ต่อไปจนถึง 15 ตุลาคม 2564