ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร