ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่องผลการคัดเลือกผู้สมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล)