บทความเรื่อง Thailand Strong

บทความเรื่อง Thailand Strong กล่าวถึงการพัฒนาและปรับตัวของ EEC เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ Global Supply Chain เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ตามลิงค์  https://partners.time.com/partners/ministry-of-foreign-affairs-thailand-strong/?prx_t=c_cFAFGpFAW-IPA&utm_campaign=155504