คณะกรรมการ ATA เข้าเยี่ยมคารวะทูตอาจารี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางนาฏสุดา พิตต์แมน ประธานสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) นำคณะกรรมการของสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อแนะนำสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่และรับตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ฝ่ายไทยของสมาคมฯ โดยประธานสมาคมฯ ได้สรุปความเป็นมา การดำเนินกิจกรรมและแผนงานในอนาคต ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการร่วมมือเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในกรุงแคนเบอร์ราให้กับชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น