ขั้นตอนต่อไปหลังจากลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

• ระบบลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของกระทรวงมหาดไทยได้ปิดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. ตามเวลาในประเทศไทย

• ท่านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้แล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการใช้สิทธิล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/40dDLsx

• ท่านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้แล้ว หากตรวจสอบในระบบแล้วไม่พบชื่อของท่าน ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยแนบหลักฐานการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งของท่าน มาที่อีเมล mobileconsular.can@mfa.go.th

• รอรับบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ในช่วงประมาณวันที่ 21 เมษายน 2566

• เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ขอความกรุณาท่านใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในโอกาสแรก และรีบส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (โดยใช้ซองไปรษณีย์ที่จัดส่งไปให้พร้อมกับบัตรเลือกตั้ง) กลับมาเพื่อให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

• โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์ canberra.thaiembassy.org และ Facebook: Royal Thai Embassy Canberra