การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว

  • โดยที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในช่วงเดียวกัน
  • ในช่วงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดระบบรับคำร้องฯ ดังกล่าว หากท่านมีเหตุฉุกเฉิน/ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้หนังสือเดินทาง โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0402 735 642 หรือ 0429 597 191 หรือ Line ID: CBRCONSULAR