{{ 'SUBMENU_PP_TPASS' | translate }}


ข้อมูลทั่วไป

 • หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) มีอายุ 1 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ออกให้ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่สามเท่านั้น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ผู้ร้องควรยื่นขอทำหนังสือสำคัญประจำตัวหรือ Certificate of Identity (CI) แทนการใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว

 

การยื่นคำร้อง

 • ผู้ร้องสามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์
 • การทำหนังสือเดินทางชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • กรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 2 ฉบับ
 • หนังสือเดินทาง (เล่มจริง)
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยขอให้ใช้แบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Report of Loss/Theft of a Thai Passport) ของสถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 4 รูป ขนาด Passport Size เขียนชื่อด้านหลังทั้ง 4 รูป
 • เขียนจดหมายถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งความจำเป็นที่ต้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว
 • หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมโดย Money Order Only สั่งจ่าย Royal Thai Embassy พร้อมทั้งจัดส่งซอง Prepaid Express Post Envelope พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายจากการส่งทางไปรษณีย์

 

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

 • สูติบัตร หนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา (หากมี)
 • ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่หน้าที่ 2 ของคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรณีบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าว เพราะพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ที่สำนักงานเขต อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
 • หากบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันและมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ป.ค. 14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

 

General Information:

 • Temporary passport is issued for a traveler who does not have a usable Thai passport and needs to travel to a Third country. If you only need to go back to Thailand, you should apply for a Certificate of Identity (CI) instead.
 • You can apply for a Temporary Passport either in person or by mail.
 • It is valid for 1 year and cannot be renewed.
 • The application fee is $10.00 AUD and processing time of 1 week.
 • You can download the application and all related forms from the Embassy’s website

 

Documents Required:

For Adults

 • A completed and signed Temporary Passport Application Form;
 • Your Old Passport;
 • If the old passport was lost or stolen, a Temporary Passport will not be issued until the Report of Loss/Theft of Thai Passport is completed and stamped by the     local police station;
 • Four (4) passport sized photographs with applicant’s signature at the back;
 • Thai I.D. Card and Household Registration;
 • Change of Name Certificate (if applicable);
 • Marriage/Divorce Certificate (if applicable);
 • A personal letter explaining the reasons why you need a Temporary Passport;
 • If you submit the application by mail, the payment should be a Money Order made payable to “the Royal Thai Embassy.”  A self-addressed return envelop      must be provided.

 

For Minors (under 20 years of age)

 • A completed and signed/finger printed Temporary Passport Application Form;
 • Thai Birth Certificate;
 • Four (4) passport sized photographs;
 • Photocopy of parents’ passports;
 • Parents’ Marriage Certificate (if applicable);
 • Thai I.D. Card and Household Registration of the parents;
 • In cases the parents are no longer stay together, a Letter of Consent from the absentee mother/father authorizing the issuance of passport is required or a Letter of Guardianship from the Thai Government awarding the custody to the parent concerned or a Divorce Papers or Court Order indicating who has the custody of the child;
 • If one of the parents already passed away, his/her Death Certificate is required.

 

 Download Form

 

 

 

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps