• {{ 'MENU_LEFT_MAIN_VISA_DESC' | translate }}

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

Police Clearance Certificate


การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

 

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติเปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ประเทศไทย)

ที่อยู่       ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

               ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

               โทรศัพท์ (+662) 205 2168-9  โทรสาร (+662) 205 2168

               อีเมล์ pcsc@police.go.th

               เว็บไซต์ www.pcscenter.sb.police.go.th

              

กรณีพำนักอยู่ในต่างประเทศและยื่นด้วยตนเอง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งาน
 • สำเนาบัตรประชาชน ที่มีอายุใช้งาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 • สำเนากลักฐานทางการทหาร (สด.8, 9, 43ฯ)
 • รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น (สามารถติดต่อขอแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือสถานีตำรวจท้องถิ่นในประเทศที่พำนักอยู่)
 • หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ประเทศไทยดำเนินการแทน
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะนำ หนังสือรับรองความประพฤติไปแสดง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ
 • ผู้ร้องสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับหนังสือแทนได้
 • การบริการของศูนย์บริการฯ มีค่าธรรมเนียม 100 บาท หากผู้ร้องต้องการให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์ ขอให้ผู้ร้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International Postage Voucher จำนวน 5 ใบ ทั้งนี้ ศูนย์บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ
 • ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจพบประวัติการกระทำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ

 

กรณีพำนักอยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการทหาร (สด. 8, 9, 43ฯ)
 • หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต (ถ้ามี)
 • กรณีผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • กรณีศึกษาต่อ ต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และคุณวุฒิการศึกษาปัจจุบัน
 • กรณีสมรส ต้องมีใบสำคัญการสมรส และหนังสือรับรอง/เอกสารประจำตัวคู่สมรส
 • กรณีไปทำงาน ต้องมีสัญญาการจ้างงาน และหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงาน (เอกสารต้องแปลเป็นภาษาไทย หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ)
 • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครทูตฯ และเอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่
 • ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
 • มีค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • ผู้ร้องสามารถมารับหนังสือด้วยตนเองหรือชำระค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งเอกสาร
 • หากผู้ร้องไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจแก่ผู้มารับแทน
 • ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ

 

 

 

Police Clearance Certificate

For A Foreign Applicant

 

The Police Clearance Service Center

Office Hours: Monday – Friday from 08:30 am to 04:30 pm (Local Time in Thailand)

Address:         Building 24, Royal Thai Police

                        Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330

                        Tel (+662) 205 2168-9  Fax (+662) 205 1295

                        Email: pcsc@police.go.th or pcsc.thaipolice@gmail.com

                        www.psccenter.sb.police.go.th

 

An applicant residing abroad

 • Certified photocopy of valid passport
 • Certified photocopy of Thai Visa
 • Certified photocopy of present Visa in case you are foreigner (student visa, visa work, Resident visa and others) 
 • Document(s) stating that the applicant is used to work or reside in Thailand
 • A photocopy of Thai working permit (if available)
 • Paper of power of attorney (If authorized someone in Thailand to submit the application on your behalf)
 • Letter explain the purpose of request and which country to use (only one country) or write in the application form that can download from the website of the Police Clearance Service Center: pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/Documentlist1.pdf
 • Two photographs (1 inch or 2 inches)
 • Two sets of original fingerprint. Fingerprint must be taken at the local police station in Australia with the official seal and signature of the official taking the fingerprint. The fingerprint must be authenticated by the Department of Foreign Affairs and Trade and legalized by the Royal Thai Embassy in Canberra or the Royal Thai Consulate General in Sydney before sending it to Thailand. The form for taking fingerprint can be downloaded from the website of the Police Clearance Service Center: pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/Form%20of%20taking%20fingerprint.pdf
 • You can also get your fingerprint done directly at the Royal Thai Embassy in Canberra or the Royal Thai Consulate General in Sydney. 
 • A self addressed envelope enclosed with the postage fee (equivalent to seven international postage vouchers which can be purchased at your local post office). An applicant is needed to provide postage fee in order to mail certificate back to the applicant. We would not responsible for lost if nobody receives it or a change of new address. Otherwise, you must reapply again.
 • Note : If criminal record is found or all required documents are not submitted, then, it may require more time to process than normal.  Since 1 October 2012, Processing fee of 100 baht is required.  You can send money via bank transfer, please read more detail from the following link: pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-telegraphic.pdf

Send all documents to the Police Clearance Service Center 

 

 {{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps