{{ 'SUBMENU_PP_CPASS' | translate }}


ข้อมูลทั่วไป

 • หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – CI) มีอายุ 1 เดือน ออกให้สำหรับผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ แต่ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน สามารถใช้หนังสือสำคัญประจำตัวเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่น

 

การยื่นคำร้อง

 • ผู้ร้องสามารถยื่นขอทำหนังสือสำคัญประจำตัวได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์
 • การทำหนังสือสำคัญประจำตัวไม่มีค่าธรรมเนียม และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • กรอกคำร้องขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว 2 ฉบับ
 • หนังสือเดินทาง (เล่มจริง)
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยขอให้ใช้แบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Report of Loss/Theft of a Thai Passport) ของสถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 4 รูป ขนาด Passport Size เขียนชื่อด้านหลังทั้ง 4 รูป
 • เขียนจดหมายถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งความจำเป็นที่ต้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว และแจ้งความ จำนงว่าเมื่อเดินทางกลับไปประเทศไทยแล้ว จะเดินทางไปทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ด้วยตนเองที่กรมการกงสุล และแจ้งวันที่เดินทางกลับประเทศไทยด้วย
 • หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมโดย Money Order Only สั่งจ่าย Royal Thai Embassy พร้อมทั้งจัดส่ง Prepaid Express Post Envelope พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายจากการส่งทางไปรษณีย์

 

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

 • สูติบัตร หนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา (หากมี)
 • ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่หน้าที่ 2 ของคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรณีบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าว เพราะพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ที่สำนักงานเขต อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
 • หากบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันและมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ป.ค. 14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

 

General Information:

 • Certificate of Identity (CI) is issued for a traveler who does not have a usable Thai passport and needs to go back to Thailand in urgent.  It can only be used to travel back to Thailand.
 • You can apply for a Certificate of Identity either in person or by mail.
 • It is valid for 1 month and cannot be renewed.
 • There is no application fee and processing time of 1 week.
 • You can download the application and all related forms from the Embassy’s website

 

Documents Required:

For Adults

 • A completed and signed Certificate of Identity Application Form;
 • Your Old Passport;
 • If the old passport was lost or stolen, a Certificate of Identity will not be issued until the Report of Loss/Theft of Thai Passport is completed and stamped by the local police station.
 • Four (4) passport sized photographs with applicant’s signature at the back;
 • Thai I.D. Card and Household Registration;
 • Change of Name Certificate (if applicable);
 • Marriage/Divorce Certificate (if applicable);
 • A personal letter explaining the reasons why you need a Certificate of Identity;
 • If you submit the application by mail, the payment should be a Money Order made payable to “the Royal Thai Embassy.”  A self-addressed return envelop must be provided.

 

For Minors (under 20 years of age)

 • A completed and signed/finger printed Temporary Passport Application Form;
 • Thai Birth Certificate;
 • Four (4) passport sized photographs;
 • Photocopy of parents’ passports;
 • Parents’ Marriage Certificate (if applicable);
 • Thai I.D. Card and Household Registration of the parents;
 • In cases the parents are no longer stay together, a Letter of Consent from the absentee mother/father authorizing the issuance of passport is required or a Letter of Guardianship from the Thai Government awarding the custody to the   parent concerned or a Divorce Papers or Court Order indicating who has the custody of the child;
 • If one of the parents already passed away, his/her Death Certificate is required.

 

 Download Form

 

 

 

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps