{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในกรอบอาเซียน ที่ประเทศไทย
34th ASEAN Summit and other related meetings 2019

รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในกรอบอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประเทศไทย มีสาระสำคัญจากการประชุมดังกล่าว อาทิ ประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และการดำเนินงานของไทยในการสร้างให้ประชาคมอาเซียนที่มีประชากรรวมกว่า 640 ล้านคน ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ผู้นำประเทศสมาชิกเห็นพ้องว่าอาเซียนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ความขัดแย้งทางการค้า การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะทะเล เป็นต้น โดยในการนี้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันเปิดตัวศูนย์เดลซ่า (DELSA) ซึ่งเป็นคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนในกรณีเกิดภัยพิบัติด้วย

 

นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนยังได้มีท่าทีร่วมกันที่จะส่งเสริมบทบาทนำของอาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยได้จัดทำเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo -Pacific) และตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความสงบ ความมั่นคง และความมั่งคั่งในภูมิภาค

 

ในช่วงการประชุมข้างต้น ยังมีการพบหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และผู้แทนเยาวชนอาเซียน เกี่ยวกับบทบาทและแนวทางความร่วมมือของภาคส่วนดังกล่าวจากทุกประเทศสมาชิกในการผลักดันและพัฒนาให้ประชาคมอาเซียนมีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ มั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ หนึ่งในดาวเด่นจากช่วงการประชุมข้างต้นที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมาก คือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยทั้งผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้กล่าวชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันในความสามารถ คุณสมบัติส่วนบุคคล และประสบการณ์ รวมถึงการได้รับการยอมรับ เคารพ และไว้วางใจในฐานะอดีตผู้นำประเทศ นักการเมืองอาวุโสน้ำดี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาของไทย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อันทรงกียรติในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนด้วย

Thailand has successfully hosting 34th ASEAN Summit and other related meetings during 20 – 23 June 2019 in Bangkok.  During the meetings, ASEAN leaders expressed support for Thailand’s ASEAN chairmanship theme of “Advancing Partnership for Sustainability” which would contribute to the realization of inclusive and people-centered ASEAN community and a secure and sustainable future of 640 million ASEAN citizens. 

 

Some of the outcomes and gist from the said meetings include the acknowledgment of need to better prepared ASEAN for global uncertainties and challenges such as the impact of the 4th Industrial Revolution, trade friction, terrorism, transnational crime, cybersecurity, climate change and marine debris.  The ASEAN leaders also launched the Satellite Warehouse under the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) for emergencies and disasters relief and respond. 

 

ASEAN leaders also agreed to reinforce ASEAN’s leading role in the conduct of relations with external partners in the region.  The “ASEAN Outlook on Indo-Pacific” is developed as approach and guideline for dialogue and cooperation to bring about the maintenance of peace, freedom and prosperity to the region. 

 

During the said period, ASEAN leaders also engaged with ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Business Advisory Council and Representatives of ASEAN Youth to exchange views and means to further enhance collaboration and promote seamless ASEAN connectivity, stability and prosperity.

 

One of the highlights worth mentioning from the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) meetings was the AIPA President himself.  Mr. Chuan Leekpai, Speaker of the House of Representatives of Thailand and AIPA President was highly praised by the ASEAN leaders and the parliamentarians of the AIPA member countries on his vital role as AIPA president as well as his personal characters, experiences in Thailand’s politics (as former Prime Minister, Ministers to name a few) and his new endeavor as the elected Speaker of the House of Representative of Thailand.

 

Chair’s Statement, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific paper and important documents from the meetings can be download from https://www.asean2019.go.th/en/

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps