{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวไทยในกรุงแคนเบอร์ราและรัฐอื่น ๆ ได้ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยอุปทูตเป็นประธานพิธี พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนางอภิญญา ชูมาคเคอร์ เป็นเจ้าภาพ

พิธีประกอบด้วย 1) พระสงฆ์จำนวน 20 รูป จากวัดธัมมธโรและวัดไทยในรัฐต่างๆ ของออสเตรเลียเจริญพระพุทธมนต์ และรับบิณฑบาตในบริเวณวัด 2) พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเจ้าภาพทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระราชสีลาภรณ์ อุปทูตและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยร่วมถวายเครื่องบริวารพระกฐินและเครื่องไทยธรรม 3) พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก และ 4) พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และพระราชสีลาภรณ์ แสดงพระธรรมเทศนา

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมออกโรงทาน และถวายปัจจัยให้แก่วัดธัมมธโร เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps