{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียง โดยมีนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัถตุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย และร่วมราลึกถึงพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นาการกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติชมด้วย

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps