{{ 'SUBMENU_NEW_PHOTO' | translate }}


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Not a big deal... you can click here to download the PDF file.

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

เรื่อง การรับสมัครบุคคบเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อศึกษาติดตามข้อมูลกฎระเบียบ นโยบาย มาตรการและสภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ด้วยวิธีการเชิญชวนทั่วไป

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps