{{ 'SUBMENU_NEW_PHOTO' | translate }}


สาส์นจากเอกอัครราชทูต

สวัสดีพี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมารับหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย ดิฉันได้เดินทางมาถึงกรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

ก่อนหน้านี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2561 ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ทางสถานเอกอัครราฃทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และชุมชนไทยในนครซิดนีย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนจากประเทศไทยที่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ที่นครซิดนีย์ และในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากฝ่ายออสเตรเลียว่า ชุมชนไทยในออสเตรเลียเป็นชุมชนตัวอย่าง ไม่เคยสร้างปัญหา และสร้างสีสรรให้กับออสเตรเลียที่เป็นพหุสังคม ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันเองเมื่อได้ยินเช่นนั้น ก็บอกตัวเองว่าโชคดีจริง ๆ ที่มีโอกาสมาอยู่กับคนไทยที่ออสเตรเลีย ที่มีความเข้มแข็ง ประกอบอาชีพอย่างสุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย 

แม้ดิฉันจะเพิ่งมารับหน้าที่ได้ไม่นาน แต่จากประสบการณ์ที่ได้พบกับคนไทยทั้งที่กรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์ ก็ได้ประจักษ์ถึงความสามารถของคนไทยในหลากหลายอาชีพ ที่ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานความเป็นไทยให้กับลูกหลาน และสร้างอัตลักษณ์ไทยให้ปรากฏในออสเตรเลีย ดิฉันมั่นใจว่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐอื่น ๆ ในออสเตรเลียต่างก็มีความเข้มแข็ง และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกัน  ดิฉันหวังว่า จะมีโอกาสไปพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนามิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ดิฉันขอให้ความมั่นใจต่อพี่น้องทุกท่านว่า สถานเอกอัครราฃทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และทีมประเทศไทยในออสเตรเลียจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการคุ้มครองดูแลคนไทยที่ประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือจากทางการไทย และเราจะร่วมมือกันในการรักษาความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

                                                                        นันทนา  ศิวะเกื้อ                                                      เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา                                                  18 เมษายน 2561

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps