โครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 4”

The 4th Youth Volunteer Project for Learning Royal Initiatives (4-29 July 2016)


สำนักราชเลขาธิการเปิดรับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ และเยาวชนต่างประเทศที่ศึกษาวิชาเอกไทยศึกษา (Thai Studies) และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ อายุระหว่าง 18 - 23 ปีและกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 4- 29 กรกฎาคม 2559 ณ จ. สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ ผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขของประชาชนที่ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ เยาวชนในออสเตรเลียที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa และ Facebook Fanpage: โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ขอให้ส่งใบสมัคร รูปถ่ายตนเอง 1 รูป และเอกสาร (บทความ / video clip / รูปภาพ) มาที่ email address: rtecenter@outlook.com หรือที่ Royal Thai Embassy, 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 (โทรศัพท์ +61 2 6206 0111-2) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559

"The 4th Youth Volunteer Project for Learning Royal Initiatives" is a program that aims to instill the concept of self-reliance and nurture creativity among the youth through the wisdom of Their Majesties the King and Queen of Thailand. Volunteers will learn the concept of self-reliance through hands-on experience and will be able to convey the benefits and happiness gained through the Royal Initiatives to both national and international audience. Enthusiastic youths (age between 18-23 years old) from all regions of the country, Thai communities from abroad and international students undertaking Thai Studies programs with understanding of basic Thai language are welcome to apply.

Please see attached files for more information (scroll down for English). Application form can be download from www.ohm.go.th/jitarsa

Submit your application form with a passport size photograph and required document (article, video clip, picture) to email address: rtecenter@outlook.com or Royal Thai Embassy, 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 (Tel: +61 2 6206 0111-2) by 15 April 2016

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Not a big deal... you can click here to download the PDF file.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps